Nieuwe korpschef Jannine van den Berg kijkt tevreden terug op 2010

Geschreven door de Redactie op woensdag 26 januari 2011

Kennemerland – In 2010 heeft de politie Kennemerland voor een bedrag van €11 miljoen aan crimineel verkregen vermogen in beslag genomen. Daarbij gaat het in de meeste gevallen om geld, auto’s, huizen en andere luxegoederen. Veel burgers ergeren zich groen en geel aan mensen die, zonder baan of legaal verkregen inkomen, op grote voet leven.

De succesvolle aanpak van de politie Kennemerland is het resultaat van nauwe samenwerking met het Openbaar Ministerie, gemeentes en partners als het UWV en de Belastingdienst. Korpschef Jannine van den Berg: “Het is van groot belang dat steeds meer politiemensen met een financiële bril naar onderzoeken kijken. In mijn ogen is financieel-rechercheren niet een taak die is voorbehouden aan een groep speciaal daarvoor opgeleide politie-mensen, in grote onderzoeken. Ik zie het veel meer als een vast onderdeel van het dagelijkse politiewerk. Als een manier van denken en doen.

Criminelen maken steeds vaker gebruik van de in de bovenwereld aanwezige kennis van accountants, fiscalisten en advocaten om hun criminele activiteiten zoveel mogelijk te onttrekken aan het zicht van politie en justitie. Criminelen leven erop los, ze baden in weelde, en hebben lak aan alles en iedereen. Dat stoort mensen vreselijk. Het ondermijnt ons gevoel van rechtvaardigheid en vertrouwen in het economische verkeer. Ik vind dat persoonlijk zo’n belangrijk signaal naar burgers toe: laten zien dat misdaad niet loont. En ik vind dat we daar als politie Kennemerland goed mee bezig zijn.”

Evenementen
In 2010 was de politie Kennemerland betrokken bij ongeveer 800 evenementen in de hele regio. Met name in de zomermaanden. Het afgelopen jaar kwam daar nog eens extra politie-inzet bij vanwege het WK-voetbal in Zuid-Afrika en lokale festiviteiten die daar het gevolg van waren. Daarnaast werden veel politiemensen ingezet om Sail, het grootste maritieme evenement ter wereld, in goede banen te leiden. Korpschef Jannine van den Berg: “Zulke evenementen vragen een enorme inspanning. Daar zijn wij, denk ik, ook dit jaar weer goed in geslaagd. Vaak realiseren mensen zich dat niet helemaal. En dat geeft ook niet, want daar zijn wij voor. Bezoekers van dergelijke evenementen moeten er op kunnen vertrouwen dat ze veilig kunnen uitgaan. Het organiseren van een evenement brengt altijd risico’s met zich mee op het gebied van openbare orde, brandveiligheid, verkeer, vervoer en voor de volksgezondheid. In de voorbereiding van een evenement verdient veiligheid alle aandacht. Maar natuurlijk ook op de dag zelf. En daar levert ons korps een grote bijdrage aan – uiteraard in goed overleg met gemeentes, organisatoren en alle hulpverleningsdiensten.”

Geweld
Het aantal geweldszaken in Kennemerland is in 2010 met ongeveer 10% gedaald naar 2.992. Een jaar eerder bedroeg het aantal zaken nog 3.238. Hieronder vallen onder andere: openlijk geweld, bedreiging, mishandeling, straatroof en overvallen (zie: hieronder). Het aantal openlijke geweldplegingen steeg van 182 (2009) naar 206, het aantal bedreigingen daalde naar 806 (2009: 849). Ook het aantal mishandelingen daalde naar 1.570 (2009: 1.799). Het aantal straatroven liep licht terug naar 126 (2009: 132). Met extra toezicht op het uitgaanspubliek in de weekeinden en de gerichte aanpak van huiselijk geweld denkt de politie geweld terug te dringen. In 2011 krijgen alle gebiedsagenten een opleiding over het non-verbale gedrag van kinderen, die getuige zijn geweest van huiselijk geweldincidenten. Het behoeft geen uitleg dat dergelijke incidenten vaak als zeer traumatisch door kinderen worden ervaren. Gebiedsagenten hebben nadrukkelijk aangegeven dat zij meer kennis willen opdoen en meer vaardigheden willen ontwikkelen over het non-verbale gedrag van kinderen in dergelijke situaties. Op die manier kan de politie hen sneller in contact brengen met hulpverlenende instanties.

Overvallen
Het aantal overvallen in de regio Kennemerland blijft stabiel en bevindt zich ook in 2010 rond de 60, waarvan 9 op woningen: een oplossingspercentage van 30%. Overvallen hebben een grote emotionele en maatschappelijke impact. Overvallers zijn tijdens de donkere maanden (van begin november tot en met begin maart) actiever dan in de rest van het jaar. De politie Kennemerland is 1 november 2010 een zogenaamd Donkere-Dagen-Offensief tegen overvallen gestart. Daarmee denkt de politie de heterdaadkracht te vergroten. Het resultaat daarvan was goed zichtbaar in 2010 met een oplossingspercentage van 50%. De politie is in de donkere periode extra alert op overvallen en zij is met meer mensen op straat. Dit betekent dat bij de aanpak van overval met name op risicovolle locaties, tijdens risicodagen en –uren, meer motorrijders worden ingezet, een helikopter op afroep beschikbaar is en extra verkeerscontroles (gericht op kentekenregistratie) plaatsvinden. Daarnaast zullen wijkagenten intensief winkeliers informeren over het nemen van preventieve maatregelen. Over het algemeen zijn daders van overvallen goed voorbereid. Zij zijn vaak uitstekend op de hoogte van de situatie die zij kunnen aantreffen: bijna altijd is er sprake van zogenaamde voorobservatie. Noteer altijd de kentekens van voertuigen waar mensen zich in verplaatsen en deel die telefonisch of anderszins met de politie. Dergelijke informatie kan van cruciaal belang zijn bij het oplossen van een overval.

Jeugdoverlast
In 2010 zijn 5.700 meldingen geteld van overlast door jongeren. Dat is een aanmerkelijke daling in vergelijking met de 7.300 meldingen in 2009. Het is moeilijk daar een exacte verklaring voor te geven. De politie onderzoekt structureel de aard en omvang van het aantal in de regio Kennemerland actieve jeugdgroepen. Deze worden onderverdeeld in drie categorieën: hinderlijk, overlast gevend en crimineel. In de ogen van buurtbewoners worden veel jongeren al snel ervaren als hinderlijk of overlast gevend. Met extra surveillance en gericht toezicht probeert de politie de overlast een halt toe te roepen, maar ook door hen persoonlijk op hun gedrag aan te spreken. Daarbij wordt lokaal ook geregeld contact gezocht met buurt- en of jongerenwerkers om tot een gezamenlijke aanpak te komen. Ook het Veiligheidshuis Kennemerland – een samenwerkingsverband van onder andere politie, OM, gemeente en Bureau Jeugdzorg – speelt sinds november 2009 een belangrijke rol bij het terugdringen van overlast en criminaliteit door jeugd(ige veelplegers). Vanaf een gezamenlijke locatie (vlakbij station Spaarnwoude in Haarlem) signaleren zij problemen, bedenken oplossingen en voeren die samen uit. Verder brengt de politie nauwkeurig de activiteiten van de (criminele) jeugdgroepen in kaart en stelt alles in het werk om de daders van gepleegde vernielingen en andere misdrijven zo snel mogelijk te kunnen aanhouden en vervolgen.

Inbraken
Woninginbraken blijft een grote bron van zorg. In 2010 waren woninginbraken goed voor 7% van alle misdrijven en die trend is ook landelijk zichtbaar. Het aantal woninginbraken blijft stijgen en bedroeg in 2010 2.431 (2009: 2.024). Om die reden heeft de politie Kennemerland speciale woninginbrakenteams opgericht om dit probleem aan te pakken. Het aantal bedrijfsinbraken vertoont een tegenovergesteld ontwikkeling. Hier is sprake van een daling van een zich doorzettende daling naar 1.260 in 2010 (2009: 1.433). Ook het afgelopen jaar is door het Regionaal Platform Criminaliteitsbestrijding (RPC) – een samenwerkingsverband van politie, gemeenten en ondernemers – gewerkt aan preventie en bestrijding van criminaliteit in het bedrijfsleven. Daarvoor organiseerde het RPC diverse overval- en agressietrainingen voor winkeliers en horecaondernemers.

Verkeer
Het aantal verkeersdoden in de regio Kennemerland was met 5 beduidend lager dan de 19 dodelijke verkeersslachtoffers die werden geteld in 2009. Het aantal slachtoffers dat met letsel naar het ziekenhuis moest worden vervoerd daalde van 630 in 2009 naar 505 in 2010. Nederland telt relatief gezien weinig verkeersdoden. Deze dalende trend volgt de landelijke ontwikkeling op dit gebied. Begin jaren ’70 telde Nederland ruim 3.000 verkeersdoden, tegen 720 in 2009. Bijna de helft van de verkeersdoden zijn inzittenden van personen- of bestelauto’s. De meeste verkeersdoden zijn te betreuren onder jongeren en jongvolwassenen (16 – 24 jaar) en ouderen (65+). Van de ziekenhuisgewonden vormen fietsers verhoudingsgewijs het grootste deel. De politie denkt met gerichte controles op snelheid, alcohol en rood licht en het gebruik van gordel en helm, het aantal verkeersslachtoffers verder terug te dringen. Jaarlijks wordt een analyse gemaakt van locaties waar ernstige verkeersongevallen plaatsvinden. Op die wegen waar in Kennemerland gewonden en doden vallen vanwege te hard rijden, houdt de politie extra snelheidcontroles. Dit gebeurt frequent met laserguncontroles en staandehoudingen: zo kan aan weggebruikers uitleg worden gegeven over het effect van hun rijgedrag.

Nieuwe ontwikkelingen:
Landelijk Meldpunt Internetoplichting
Samen met het OM in Haarlem is de politie Kennemerland een van de initiatiefnemers van het landelijke Meldpunt Internetoplichting. Gedupeerden van oplichting via Marktplaats kunnen daarvan sinds oktober 2010 via www.mijnpolitie.nl een melding doen, en hoeven daarvoor niet langer naar een politiebureau. Ze kunnen dat thuis doen, op een moment dat het hen schikt. Deze informatie wordt bekeken en beoordeeld door het Meldpunt Internetoplichting. Wanneer de politie en het OM voldoende aanknopingspunten hebben om een onderzoek te starten, wordt gedupeerden gevraagd om aangifte te doen. Dit kunnen zij eenvoudig doen door de reeds gedane melding aan te vullen, uit te printen en ondertekend te versturen (inclusief kopie van hun identiteitsbewijs) naar het Meldpunt Internetoplichting. Het Meldpunt Internetoplichting verwerkt de aangedragen informatie en draagt de zaak vervolgens ter afhandeling over aan een regionaal politiekorps. Het Meldpunt Internetoplichting komt voort uit een samenwerking tussen de politie, het openbaar ministerie (OM) en Marktplaats. Het is een unieke en innovatieve manier van samenwerken om internetoplichting te bestrijden, doordat zowel publieke als private partijen de handen ineen slaan. De politie, het openbaar ministerie en Marktplaats vinden het belangrijk dat het vertrouwen in de handel via internet wordt beschermd. Hierdoor kunnen consumenten op een plezierige manier en in goed vertrouwen met elkaar zaken blijven doen.

2011 en verder
Nederland staat er financieel niet goed voor. Het huidige kabinet heeft forse bezuinigingen aangekondigd, en daar zal ook de politie Kennemerland de gevolgen van gaan merken. Hoe die exact gaan uitpakken is op dit moment nog niet precies te voorzien. Korpschef Jannine van den Berg:”We zullen prioriteiten moet blijven stellen. Maar tegelijk ook heel zorgvuldig aandacht hebben voor al die politietaken die we geacht worden te doen: de ene keer gaat het om een fietsendiefstal, de volgende keer om een woninginbraak of om een criminele organisatie die nergens voor wijkt. Samen met het openbaar ministerie en de burgemeesters zullen we daar steeds de juiste keuzes in moeten maken. En dat valt niet altijd mee. Want een ding is zeker: voor de politie is er altijd werk te doen. En de samenleving verwacht veel van ons.”

Daarnaast is ook de komst van de nationale politie aanstaande. Uiteraard wacht de politie die ontwikkeling niet af, maar is al druk bezig zich daarop voor te bereiden. Jannine van den Berg:”We zullen goed moeten blijven kijken hoe we dingen slimmer kunnen doen. Maar ook daar zit wel een natuurlijke grens aan. Je kunt geen ijzer met handen breken. We zullen het moeten doen met de mensen en middelen die we hebben. Dat betekent dat we onze criminaliteit top-3 gaan aanpakken, die verantwoordelijk is voor 60% van alle misdrijven. Denk aan: vernieling, diefstal (van brommers, fietsen en auto’s) en inbraak. Verder wil ik de heterdaadkracht vergroten. En als laatste: criminelen financieel blijven uitkleden, want misdaad mag niet lonen.”

  1. Niels van der Burg
    4 februari 2011 op 11:46 | #1

    Waar heb je het over met extra politie-inzet tijdens het WK deze zomer? Deze zomer mocht er van jou geen schermen op de Grote Markt….de stad was doodstil tijdens dat WK, in tegenstelling tot veel andere steden zoals Leiden en Alkmaar, waar het korps wel toestemming gaf en waar er een waar volksfeest kan plaatsvinden. Jammer….

    Meld deze reactie Meld deze reactie

Geen reacties mogelijk.