Vliegtuigcrash meest bijzondere incident voor politie Kennemerland

Geschreven door de Redactie op vrijdag 29 januari 2010

Haarlem – Terugkijkend op 2009 is de vliegtuigcrash op 25 februari het meest in het oog springende incident geweest, waar de politie Kennemerland mee te maken heeft gehad. Waarnemend korpschef Helmoed Wierda was kort na de crash ter plaatse en getuige van een goed georganiseerde hulpverlening.

Wierda: “De hulpverlening was die dag prima, precies wat we de afgelopen jaren voor ogen hadden toen we met de brandweer en de GGD de Veiligheidsregio Kennemerland gingen inrichten. Natuurlijk was het een trieste gebeurtenis, gezien het overlijden van negen inzittenden in het toestel van Turkish Airlines. Ook voor de overige inzittenden was het een traumatische ervaring, waarvan de omvang pas na verloop van tijd goed zichtbaar wordt. Maar als je bedenkt hoe compleet anders het ook had kunnen lopen, dan mogen we als hulpverleners tevreden zijn over de afloop en onze gezamenlijke inspanningen. Alle onderdelen van ons politiekorps waren betrokken bij de hulpverlening en afwikkeling, én alle betrokken hulpverleningsinstanties waren uitstekend op elkaar ingespeeld. Dat beeld van samenwerking, zowel in ons eigen korps als met collega-hulpverleners, staat voor mij symbool voor 2009.”

Dodelijke slachtoffers geweld
In Kennemerland zijn in 2009 vijf mensen door geweld om het leven gekomen. In april werd in Haarlem een man doodgestoken. In mei werd ook in IJmuiden een man doodgestoken. In Haarlem is in juni een bejaarde vrouw onder verdachte omstandigheden om te leven gekomen. In juli werd in Hoofddorp een Pool doodgestoken door een landgenoot. In september liep een man met zijn zoontje de snelweg A22 op. Het jongetje kwam daarbij om het leven. Zijn vader raakte zwaar gewond. Hem wordt doodslag ten laste gelegd. In de zaak van de bejaarde vrouw loopt nog een rechercheonderzoek. In de andere gevallen is een verdachte aangehouden.

Geweld
Een zorgelijke ontwikkeling blijft een verdere toename van het aantal geweldszaken in de regio. Het aantal gevallen van mishandeling nam iets af (2009: 1804; was in 2008: 1843), maar het aantal openlijke geweldplegingen en bedreigingen nam toe: respectievelijk 179 en 855 (2008: 135 en 839). Het aantal straatroven bleef vrijwel stabiel met ruim 130. Door extra toezicht op het uitgaanspubliek in de weekeinden en de consequente aanpak van huiselijk geweld, hoopt de politie het geweld terug te dringen.

Brandstichters aangehouden
Een forse inspanning kostte ook het onderzoek rond de zomer naar een groot aantal branden in het Haarlemse Schalkwijk en Haarlem-Oost. De vele brandstichtingen leidden tot onrust onder de bewoners. Het onderzoek resulteerde uiteindelijk in de aanhouding van een aantal verdachten die bekenden de branden voor de ‘kick’ te hebben gesticht. De schade liep in de tonnen, gelukkig vielen er geen gewonden.

Overvallen
Een ander groot onderzoek richtte zich op een negental overvallen in Hoofddorp, die plaats hadden in november. Het onderzoek leidde tot de aanhouding van twee verdachten die de complete reeks van negen overvallen bekenden. Het aantal overvallen in 2009 was met 60 precies even groot als in 2008. Het aantal overvallen in Nederland steeg aanzienlijk. Van de gepleegde overvallen werd meer dan 40% door de politie opgelost. Met dit oplossingspercentage scoort de politie Kennemerland duidelijk boven het landelijk gemiddelde. Wat opvalt aan de aangehouden daders is hun leeftijd en werkwijze: ze worden steeds jonger (tussen de 16 en 18 jaar) en maken steeds meer gebruik van excessief geweld. De politie tracht met gerichte controles en door samenwerking met partners en burgers het aantal overvallen terug te dringen.

Inbraken
Het aantal inbraken in woningen is het afgelopen jaar gestegen. Vonden er in 2008 1785 inbraken plaats, in 2009 zijn dit er 2059. Bij bedrijfsinbraken is sprake van een tegenovergestelde ontwikkeling: hier is een daling van het aantal inbraken zichtbaar: van 2800 naar 2300. Dit is mogelijk mede het gevolg van de samenwerking tussen politie, gemeenten en ondernemers in het Regionaal Platform Criminaliteitsbestrijding (RPC) Kennemerland. Hierin wordt samengewerkt aan de preventie en bestrijding van criminaliteit in het bedrijfsleven. Een voorbeeld hiervan is de collectieve beveiliging in de Haarlemse Waarderpolder.

Overlast jeugd
Er zijn in 2009 ruim 7300 meldingen van overlast door jeugd geteld. Dat aantal ligt ongeveer 10% hoger dan in 2007 en 2008. Door de politie is onderzocht hoeveel jeugdgroepen actief zijn in de regio. Hieruit blijkt dat er drie soorten groepen zijn: hinderlijke, overlast gevende en criminele. In Kennemerland worden 30 jeugdgroepen onderscheiden. Zestien daarvan zijn hinderlijk, negen overlastgevend en vijf crimineel. In de praktijk blijkt dat rondhangende jongeren al snel als hinderlijk of overlastgevend worden ervaren. De politie probeert door extra surveillance en toezicht de overlast te beperken, jongeren aan te spreken op hun gedrag én onderzoekt gepleegde vernielingen en andere misdrijven om daders hiervan te kunnen aanhouden en vervolgen. Verder brengt de politie nauwkeurig de activiteiten van de (criminele) jeugdgroepen in kaart en stemt daarop een specifieke aanpak af.

Verkeersslachtoffers
Het aantal verkeersslachtoffers in de regio Kennemerland was met 19 belangrijk lager dan de 28 slachtoffers van 2008. Het aantal was nog wel hoger dan het gemiddelde van de jaren daarvoor. Het aantal verkeersdoden fluctueert maar is gemiddeld veel lager dan voorheen. Deze dalende trend loopt gelijk met de landelijke cijfers. In 1974 waren er in Nederland 3.300 verkeersdoden te betreuren, tegenover minder dan 700 verkeersdoden in 2009. De politie hoopt met gerichte controles op snelheid, alcohol en rood licht en het gebruik van gordel en helm, het aantal verkeersslachtoffers verder terug te dringen. Jaarlijks wordt een analyse gemaakt van locaties waar ernstige verkeersongevallen plaatsvinden. Op die wegen waar in Kennemerland gewonden en doden vallen vanwege te hard rijden, houdt de politie extra snelheidcontroles. Dit gebeurt frequent met laserguncontroles en staandehoudingen: zo kan aan weggebruikers uitleg worden gegeven over het effect van hun rijgedrag.

Crimineel vermogen ontnemen
In 2009 heeft Kennemerland een extra impuls gegeven aan de financiële opsporing: de aanpak van financieel-economische criminaliteit. Onder de noemer FinEC opereren nog meer financieel rechercheurs en specialisten dan voorheen. Het doel is crimineel verkregen vermogen eenvoudig te ontnemen en criminelen daar te treffen waar ze het kwetstbaarst zijn: in hun portemonnee. Deze aanpak blijkt succesvol. In 2009 is voor ongeveer 10 miljoen euro crimineel vermogen ontnomen. Zo is er beslag gelegd op grote sommen geld, maar ook op auto’s, huizen en boten.

Evenementen
De politie Kennemerland was in 2009 actief bij de begeleiding van ongeveer 800 grote en kleine evenementen. Van Dance Valley in Spaarnwoude tot de races in Zandvoort, en van Bevrijdingspop in Haarlem tot de feestweek in Santpoort. Vrijwel alle evenementen zijn mede door het toezicht van de politie goed verlopen. Enkele incidenten zijn door de inzet van de politie binnen de perken gebleven. Met name in de zomermaanden vragen de evenementen een zeer grote personele inspanning. Het organiseren van een evenement brengt altijd risico’s met zich mee op het gebied van openbare orde, brandveiligheid, verkeer en vervoer of volksgezondheid. Om te zorgen dat een evenement een feestelijke bijeenkomst blijft, is aandacht voor veiligheid noodzakelijk. Voor de politie betekent dit dat er ten aanzien van de inzet bij evenementen structureel met gemeenten wordt overlegd, maar dat er ook keuzes gemaakt moeten worden om ook in het zomerseizoen voldoende politiezorg in de wijken te kunnen realiseren. Om die reden is besloten om de inzet van politiecapaciteit bij evenementen zo laag mogelijk te houden.

Betex
De meeste inwoners in de regio Kennemerland betalen hun bekeuring op tijd. Degenen die dat niet deden, kregen het afgelopen jaar te maken met een speciaal team belast met het innen van boetes. Ook personen die worden gezocht door politie en justitie en weten te ontkomen aan hun gevangenisstraf, worden door dit team opgespoord. Dit zogenaamde BETEX-team (BETEX: afkorting van Betekenen en Executeren van een vonnis) wist sinds de zomer vele gesignaleerde personen op te sporen en voor meer dan € 100.000,– aan openstaande boetes te incasseren.

Korpschef
Korpschef Bob Visser nam na 12 jaar afscheid van het korps. Het zoeken naar een nieuwe korpschef is in een eindfase. Waarnemend korpschef Wierda ziet 2010 met vertrouwen tegemoet: “Onder leiding van onze nieuwe korpschef gaan we werken aan het veilig houden van de regio: door een goed korps nog beter te maken. Dat vinden we een verantwoordelijkheid voor ons zelf, maar ook van onze verschillende partners en de inwoners van de regio. Samen staan we sterker!”

Nieuw computersysteem
In 2009 kreeg politie Nederland een nieuw computersysteem. Het doel hiervan is om alle korpsen met een zelfde systeem te laten werken, wat de doelmatigheid ten goede zal komen. De invoering verloopt echter niet zonder slag of stoot. Daardoor is er regelmatig sprake van vertraging als het gaat om de verwerking van aangiften en zijn niet alle criminaliteitcijfers goed te vergelijken met die van voorgaande jaren.

Geen reacties mogelijk.